Intercreditor Kft - K�nyvel�sben ut�l�rhetetlen
      Teljesk�r� k�nyvel�s
       B�rsz�mfejt�s
         Ad�tan�csad�s

Vissza a nyit�lapra

Magnnyugdj pntrrral kapcsolatos tjkoztat


 


A legfontosabb tudnivalók a következk:

Létrejön a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent Alap, öt tagú irányító testülettel. Mködésére és gazdálkodására vonatkozó szabályokat Kormányrendelet rögzíti majd. Az Alapnak kell majd átadni a magánnyugdíjpénztárakból befolyt összegeket. Az Alap kezelje az Államadósság Kezel Központ Zrt. (ÁKK) lesz, mködését és gazdálkodását az Állami Számvevszék ellenrzi. A magánnyugdíjpénztárakat továbbra is a PSZÁF felügyeli.

A pénztári hozamgarancia ugyan megmarad, de ezt csak a Pénztárak Garancia Alapja garantálja, az Alap mögött korábban meglév állami garancia (központi költségvetés által) megsznik. A Garancia Alap meglév forrásainak arányos részét a TB-be visszalépk átviszik a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent Alapba.

I. A továbbra is MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁGOT VÁLASZTÓKRA a következk vonatkoznak:

 • személyesen nyilatkozatot kell tenniük 2011. január 31-ig azoknak, akik magánnyugdíjpénztári tagok kívánnak maradni a jövben is. A nyilatkozatot bármelyik nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, vagy Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, vagy az Országos Nyugdíjfolyósító Figazgatóságnál lehet megtenni. A nyilatkozatban fel kell tüntetni a nevet, lakhelyet, a társadalombiztosítási azonosítót, illetve a magánpénztár nevét. A nyilatkozatot a tagnak öt napon belül a foglalkoztatónak is meg kell küldenie.
 • Jogszabály nem írja el, de a késbbi egyeztetések szempontjából megkönnyítené a Pénztár helyzetét, ha a maradásról már nyilatkozottak a Pénztár részére is megküldenék a nyilatkozat másolatát, vagy elfaxolnák.
 • A tartósan külföldön tartózkodók a nyilatkozatot a külképviseleteken is megtehetik;
 • Mozgásukban korlátozottak 2011. január 21-ig írásban kérhetik a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtl a helyszíni nyilatkozattételi lehetséget.

Akik pénztártagok maradnak, azok esetében

 • 2011. december 1. napját követen a 10%-os nyugdíjjárulék a pénztártag magánnyugdíjpénztári számlájára kerül átutalásra;
 • a 2010. október 1. -2011. november 30. közötti idszak (amikor a tagdíj a TB-be kerül befizetésre) alapján a TB szolgálati idszak úgy lesz megállapítva, mintha a 14 hónap alatt csak a TB-ben lett volna tagsági jogviszony, azaz a tagdíj kiesés nem készpénzben, hanem magasabb nyugdíjjal lesz kompenzálva.
 • a pénztártag szolgálati ideje 2011. 12. 01. után a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben nem gyarapodik, és az ezt követen szerzett keresetük, jövedelmük a társadalombiztosítási nyugellátások megállapítása során nem vehet figyelembe. A pénztártagok ugyanakkor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 32. §-ában meghatározott feltételek szerint az idskorúak járadékára jogosultak maradnak.
  (Azért ettl az idponttól, mert 2011 decemberéig, 14 hónapon át az összes nyugdíjjárulék az államé, azé is, aki végül magánnyugdíjpénztári tag marad, tehát erre az idszakra mindenki teljes érték állami nyugdíjjogosultságot szerez.)
 • A magánnyugdíjpénztárak 2011 januárjától mködésre legfeljebb a befizetések 0,9 százalékát költhetik, a vagyonkezelés díj 0,2 százalék lehet.

II. Az állami nyugdíjrendszerbe VISSZALÉPKRE a következk vonatkoznak:

 • A visszalépéssel kapcsolatban nem kell semmilyen nyilatkozatot adniuk.
 • A tag magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszonya 2011. március 1. napjával megsznik és automatikusan visszakerül az állami nyugdíjrendszerbe.
 • A visszalépéssel a személy lemond a magánpénztárban eddig felhalmozott vagyonáról és a jövben csak a TB-bl kap majd nyugdíjat az eddigi magánpénztári idszakára is, a nyugdíjba vonuláskor aktuális nyugdíjszabályozás szerint.
 • A hozamból az inflációt meghaladó rész (reálhozam) és a tagdíj-kiegészítés (továbbiakban együtt felvehet rész) az állami rendszerbe történ visszalépés esetén három féle módon vehet igénybe:
  1. a tag egy összegben adómentesen felveheti a pénztártól;
  2. átutaltathatja önkénes kölcsönös nyugdíjpénztári számlájára. Az átutalt összeg nem csak teljes adómentességet élvez, hanem a személy az átutalt összeg 20%-át, de maximum 300 ezer Ft-ot visszaigényelhet az szja-jából az önkéntes nyugdíjpénztárába, a 2011. évrl adott bevallásában (2012. évben). A visszaigényléshez az önkéntes nyugdíjpénztár ad adóigazolást (2012. 02. 15-ig), a visszaigénylésnél az SZJA tv 44/A-44/C §-ai a mérvadóak;
  3. kéri a TB-ben létrejöv egyéni számláján annak jóváírását.
 • A felvehet részrl szóló döntésérl a tagnak írásban kell tájékoztatnia a pénztárát, lehetleg 2011. február 28-ig.
 • Az írásos rendelkezéshez államilag elírt formanyomtatvány nincs. Jelenleg több olyan szakmai kérdésben kérjük az illetékesek állásfoglalását, ami egy pénztárunk által szerkesztett nyilatkozat pontos elkészítéséhez szükséges, így jelenleg nyomtatványt a rendelkezéshez nem áll módunkban biztosítani,
 • A kormányrendelet a rendelkezés tartalmáról a következket fogalmazza meg:"6. § (2) Ha a tag a visszalép tagi kifizetések összegét egy összegben kívánja felvenni, meg kell jelölnie azt a bankszámlaszámot vagy címet, amelyre a visszalép tagi kifizetések összegének átutalását, illetve kiutalását kéri. Ha a tag a visszalép tagi kifizetések összegének önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztárnál vezetett tagi számláján történ jóváírását kéri, meg kell jelölnie az önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító pénztár nevét, adószámát és a tag adóazonosító jelét."
 • Ha a TB-be visszalép tag nem rendelkezik írásban a Pénztárnak 2011. 02. 28-ig, akkor: "6.§ (3) ... a magánnyugdíjpénztár 2011. március 1-je és március 31-e között felkéri, hogy rendelkezzék a tagi kifizetés összegérl."
 •  

 

 


 

 

 • "6.§ (4) Ha a volt tag a felhívás kézhezvételét követ 30 napon belül nem nyilatkozik, a magánnyugdíjpénztár a visszalép tagi kifizetések összegét a lakcímére utalja ki. Az át nem vett és a magánnyugdíjpénztárhoz visszaérkezett összeget a magánnyugdíjpénztár - a volt tagnak társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejöv egyéni számláján történ jóváírás érdekében - a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalja át."
<< Vissza

Sz�mlasz�mok
 
 • Társasági adó ( 10032000-01076019 )
 • Személyi jövedelemadó ( 10032000-06056353 )
 • Általános forgalmi adó ( 10032000-01076868 )
 • Egyszersített vállalkozói adó ( 10032000-01076033 )
 • Rehabilitációs hozzájárulás ( 10032000-06056281 )
 • Egészségbiztosítási Alapot megillet bevételek ( 10032000-06056229 )
 • Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet bevételek ( 10032000-06056236 )
 • Késedelmi pótlék ( 10032000-01076985 )
 • Munkaadói járulék ( 10032000-06056009 )
 • Munkavállalói járulék ( 10032000-06056016 )
 • Munkáltatói táppénz hozzájárulás ( 10032000-06056243 )
 • Egészségügyi hozzájárulás ( 10032000-06056212 )
 • Szakképzési hozzájárulás (10032000-06056061)
 • Innovációs járulék ( 10032000-06056322 )
 • Vállalkozói járulék ( 10032000-06056339 )
 • Magánszemélyek különadója ( 10032000-01076105 )
 • Társas vállalkozások különadója ( 10032000-01076112 )
 • Bírság, mulasztási bírság és önellenrzéssel kapcsolatos befizetések ( 10032000-01076301 )
 • TV-készülék üzemben tartási díj ( 10032000-06056418 )
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megyei illetékek ( 10032000-06057440 )
 • ING Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056614 )
 • Aranykor Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056528 )
 • UNIQUA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056535 )
 • AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056559 )
 • OTP Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056638 )
 • Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056504 )
 • Allianz Hungária Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056511 )
 • Életút Els Országos Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056573 )
 • Évgyrk Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056597 )
 • MKB Nyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056621 )
 • Quaestor Magánnyugdíjpénztár tagdíj ( 10032000-06056669 )

 


Hasznos oldalak
   
www.apeh.hu
www.penzugyminiszterium.hu
www.magyarorszag.hu
www.mnb.hu
 
© Minden jog fenntartva! 2006-2008 Intercreditor Kft.